Maand juni alle  BIAB van Beauty Label nu voor maar €8,99

  • check-mark Voor 16:00 uur besteld                             is dezelfde werkdag verstuurd
  • check-mark Gratis verzending binnen Nederland                vanaf € 75,00 excl. BTW
  • check-mark Gratis verzending naar België                       vanaf € 100,00 excl. BTW
  • check-mark Openingstijden groothandel:                     ma t/m vrij van 09:00 tot 16:30

Algemene Voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop en cursus

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: Beauty Label VOF, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Beauty Label VOF een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met beauty label vof aangaat;
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Beauty Label VOF georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Diensten en/of producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier
Beauty Label VOF
Handelend onder de naam
beauty-label.nl
Vestigings- & bezoekadres:
Honderdland 394
2676LV Maasdijk
Telefonisch bereikbaarheid via +31-0174-237590
E-mailadres: [email protected] (Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te openen)
IBAN: NL47 ABNA 0618 7526 25
KvK-nummer: 58022163
BTW-identificatienummer: NL852838207B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beauty Label VOF en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Beauty Label VOF en koper.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Beauty Label VOF is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Beauty Label VOF.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beauty Label VOF erkend.
6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Beauty Label VOF langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Beauty Label VOF zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
8. Beauty Label VOF behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
1
. Door het gebruik van de webshop van Beauty Label VOF en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
2 Beauty Label VOF is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
3. Het aanbod van Beauty Label VOF is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Beauty Label vof gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beauty Label VOF niet.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
- Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Beauty Label VOF telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
- Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Beauty Label VOF uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
- Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beauty Label VOF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Beauty Label VOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
11. Beauty Label VOF kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Beauty Label VOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Beauty Label VOF gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 5. Prijzen
1
. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Beauty Label VOF aangegeven.
2. Koper is de prijs verschuldigd Beauty Label VOF in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Beauty Label VOF worden gecorrigeerd.
3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Beauty Label VOF

Artikel 6. Betaling
1
. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- contant (alleen bij afhalen)
- vooruitbetaling / bankoverschrijving

  • -Ideal
  •  credit card
  •  Afterpay/Riverty
  •  Gespreidin3
  •  Bancontact

2. Beauty Label VOF kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
3 Beauty Label VOF kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beauty Label VOF te melden.
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Beauty Label VOF, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
7. In geval van niet tijdige betaling is Beauty Label VOF bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


Artikel 7. Afzetgebied
1
. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd
1
. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Beauty Label VOF ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
2. Aan de leveringsplicht van Beauty Label VOF zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beauty Label VOF geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3. Beauty Label VOF kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
5. Beauty Label VOF streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Beauty Label VOF het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
10. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient Beauty Label VOF hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.


Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht
1
. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden aan te melden voor retour. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Hierna heeft de consument nog 14 dagen te tijd om de goederen te retourneren
2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Beauty Label VOF heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Beauty Label VOF. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Als het aangekochte product een verzegeling heeft, mag deze niet verbroken zijn. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Beauty Label VOF er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn
- Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling van verbroken is
- Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
- Producten met een beperkte houdbaarheid
- Kranten, tijdschriften of magazines
- Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
- Digitale inhoud zoals Apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd
- Diensten zoals vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding.
- Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten
- Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
- De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
- Diensten onder bepaalde omstandigheden.
6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 10. Gebreken en klachtenregeling

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 2 maanden na levering volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Beauty Label VOF (of binnen 2 maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan beauty-label.nl ter kennisgeving worden gebracht.

3. Beauty Label VOF streeft ernaar de klacht binnen 14 werkdagen in behandeling te nemen. Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten.

4. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Beauty Label VOF is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Beauty Label heeft een duidelijk aangegeven klachtenprocedure. Beauty Label VOF behandelt alle klachten middels deze klachtenprocedure. Klachten dienen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde cursus worden gericht aan:

[email protected]

Geef in deze email de volgende onderwerpen duidelijk aan:

Naam

Adres

Ordernummer

Duidelijke omschrijving klacht

Eventuele foto's + extra informatie

Beauty Label VOF streeft ernaar de klacht binnen 14 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten. U ontvangt na ontvangst van uw klacht altijd een bevestiging.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Onze medewerkers zullen de klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Mocht de oplossing die we u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

5. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Indien Beauty Label VOF een klacht gegrond bevind, wordt de klacht naar wens opgelost door middel van een reparatie en/of vervangend product.

 Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1
. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Beauty Label VOF is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid
1
. In beginsel geldt voor door Beauty Label VOF geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Beauty Label VOF in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Beauty Label VOF zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 zijn opgenomen.
2. Beauty Label VOF is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. Beauty Label VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Beauty Label VOF om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Beauty Label VOF.


Artikel 13. Overmacht
1
. In geval van overmacht is Beauty Label VOF niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Beauty Label VOF is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1
. Beauty Label VOF zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Beauty Label VOF neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Geschillen
1
. Op overeenkomsten tussen Beauty Label VOF en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beauty Label VOF en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den- Haag kennis, tenzij Beauty Label VOF er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Diverse bepalingen
1
. Beauty Label VOF streeft ernaar om e-mails verzonden naar [email protected] binnen 14 werkdagen te beantwoorden. (Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien)
2. Eventuele onjuistheden van door Beauty Label VOF aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Beauty Label VOF melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Beauty Label VOF heeft verstrekt.

 

Algemene voorwaarden opleidingen Beauty Label

Artikel 1. Diploma/Certificaat

De opleidingen bij Beauty Label worden afgesloten met een certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s). Wanneer de opleiding niet goed is afgerond zal Beauty Label geen certificaat afgeven. Beauty Label zal de cursist wel nog een tweede kans geven om kosteloos nog eens aan de opleiding deel te nemen. Dit wel binnen de door Beauty label gestelde termijn van 6 maanden.

Artikel 2. Cursusduur, cursuskosten en contract

De cursusduur is per cursus aangegeven op de website van Beauty label en/of in de cursusbrochure van Beauty Label. In elke cursus zit een startpakket inbegrepen. Het bedrag en de producten van het startpakket staan duidelijk aangegeven bij de cursus omschrijving. De cursist dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Cursussen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd.

De cursuskosten bestaan uit cursusgelden en kosten voor het starterspakket. De cursusgelden en overige kosten zijn per cursus of specialisatiecursus aangegeven op de website van Beauty Label of in de brochure.

De duur van het contract betreft het aangegeven lesschema.

Artikel 3. Inschrijving en betaling

Aanbetalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de cursus voldaan te zijn onder vermelding van de naam van de cursist en de datum van de opleiding.

1. Inschrijving voor een cursus kan d.m.v. een papieren (op locatie) of digitaal inschrijfformulier. De inschrijving is definitief wanneer u de factuur met de aanbetaling van het inschrijvingsgeld heeft voldaan. U geeft hiermee ook direct akkoord met onze algemene voorwaarden en alle betalingsverplichtingen. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste cursus af te nemen en de verschuldigde cursuskosten te betalen. U ontvangt na inschrijving van een cursus een email met hierin alle algemene voorwaarden mbt de opleiding.

De aanbetaling voor een cursus bedraagt € 50,00 ex. 21% BTW. U kunt zich online op de website van Beauty-label.nl inschrijven. De inschrijving is pas definitief als de aanbetaling van € 50,- ex. BTW is voldaan.

2. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een cursus ontvangt u van ons een bevestigings mail. Hierin staan ook de algemene voorwaarden voor ons opleidingen aanbod.

3. Na inschrijving heeft u een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Indien u binnen 14 dagen voor de geplande cursus heeft geboekt vervalt dit recht. U heeft voor deze overeenkomst een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Dit wel met artikel 7 in acht genomen. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Beauty Label gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Beauty Label verschuldigd blijft.

4. Als een cursus door onvoorziene redenen niet door kan gaan dient u dit minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren en/of te wijzigen. Anders vervalt het recht op enige restitutie.

5. Als u zich inschrijft voor een cursus dient u het volledige bedrag bij aanvang van de training te voldoen.

Bij te late betaling kan Beauty label de cursist weigeren voor de cursus. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

6. Bij het volgen van een opleiding in onze academy bent u verplicht na afloop van de cursus een evalautieformulier over de cursus en de docente naar waarheid in te vullen.

7. Beauty Label behandelt deze formulieren vertrouwelijk en deze informatie wordt nooit verstrekt aan derden.

Artikel 4. Betaling
Voor het cursusgeld en/of het starterspakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk bij aanvang van de geplande cursus te worden voldaan.

Artikel 5. Cursusplanning en overmacht

1. Beauty Label behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een cursus op een later tijdstip (uiterlijk binnen 3 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 3 maanden kan aanvangen dan behoudt Beauty Label zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Beauty Label is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving.

2. Beauty Label behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6. Annuleringsregeling
1. Annulering van de cursus kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail ([email protected]). Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag wordt het volledige bedrag gecrediteerd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Beauty Label verschuldigd.

2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen.
Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.

3. Trainingen dienen minimaal 48 uur voor aanvang training te worden geannuleerd om het recht op enige restitutie te behouden.

Artikel 7. Cursusmateriaal
Beauty Label verstrekt cursusmateriaal aan cursisten. Bij de cursus zit altijd een uitgebreid theorieboek en startpakket. Op cursusmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Beauty Label geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Het eigendomsrecht berust bij Beauty Label.

Artikel 8. Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Beauty Label behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Beauty Label is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Raadpleeg bij problemen bovendien altijd uw huisarts.

Bij diverse aangeboden cursussen zijn alle contra indicaties voldoende aangegeven. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
Beauty Label aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 10. Klachten
Beauty Label heeft een duidelijk aangegeven klachtenprocedure. Beauty Label VOF behandelt alle klachten middels deze klachtenprocedure. Klachten dienen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde cursus worden gericht aan:

[email protected]

Geef in deze email de volgende onderwerpen duidelijk aan:

Naam:

Adres:

Ordernummer:

Duidelijke omschrijving klacht:

Eventuele foto's + extra informatie:

Beauty Label VOF streeft ernaar de klacht binnen 14 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten. U ontvangt na ontvangst van uw klacht altijd een ontvangstbevestiging.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Onze medewerkers zullen de klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen.

Mocht de oplossing die wij u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben kunt u deze vragen stellen via [email protected]