• check-mark Voor 16:00 uur besteld                             is dezelfde werkdag verstuurd
  • check-mark Gratis verzending binnen Nederland                vanaf € 75,00 excl. BTW
  • check-mark Gratis verzending naar België                       vanaf € 100,00 excl. BTW
  • check-mark Openingstijden groothandel:                     ma t/m vrij van 09:00 tot 16:30

Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen Beauty Label

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opleidings Instituut: Beauty Label VOF, de rechtspersoon die diensten zowel in haar Academy als op afstand vanuit de webshop aan Cursist aanbiedt;

2. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die met Beauty Label VOF een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Beauty Label VOF aangaat;

3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Beauty Label VOF georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen;

5. Diensten en/of producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.


Artikel 2. Identiteit Opleidings Instituut

Beauty Label VOF
Handelend onder de naam
Beauty Label / beauty-label.nl
Vestigings-en bezoekadres:
Honderdland 394
2676LV Maasdijk
Telefonisch bereikbaarheid via +31-0174-237590
E-mailadres: [email protected] (Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te openen)
IBAN: NL47 ABNA 0618 7526 25
KvK-nummer: 58022163
BTW-identificatienummer: NL852838207B01


Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beauty Label VOF en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Beauty Label VOF en cursist.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze
algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Beauty Label VOF is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van
deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4. Algemene voorwaarden die cursist hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Beauty Label VOF.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beauty Label VOF erkend.

6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Beauty Label VOF langs elektronische weg aan Cursist ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Cursist op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Cursist beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Beauty Label VOF zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8. Beauty Label VOF behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 4. Diploma/Certificaat

De opleidingen bij Beauty Label worden afgesloten met een certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s). Wanneer de opleiding niet goed is afgerond
zal Beauty Label geen certificaat afgeven. Beauty Label zal de cursist wel nog een tweede kans geven om kosteloos nog eens aan de opleiding deel te nemen. Dit wel binnen de door
Beauty label gestelde termijn van 6 maanden.

Artikel 5. Cursusduur, cursuskosten en contract

1. De cursusduur is per cursus aangegeven op de website van Beauty Label en/of in de cursusbrochure van Beauty Label. In elke cursus zit een startpakket inbegrepen. Het bedrag en
de producten van het startpakket staan duidelijk aangegeven bij de cursus omschrijving. De cursist dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Cursussen
dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd.

2. De cursuskosten bestaan uit cursusgelden en kosten voor het starterspakket. De cursusgelden en overige kosten zijn per cursus of specialisatiecursus aangegeven op de website van Beauty
Label of in de brochure.

3. De duur van het contract betreft het aangegeven lesschema.

Artikel 6. Inschrijving en betaling

1. Aanbetalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de cursus voldaan te zijn onder vermelding van de naam van de cursist en de datum van de opleiding.
Inschrijving voor een cursus kan d.m.v. een papieren (op locatie) of digitaal inschrijfformulier. De inschrijving is definitief wanneer u de factuur met de aanbetaling van
het inschrijvingsgeld heeft voldaan. Bij betaling van het inschrijfgeld geeft u aan dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en alle betalingsverplichtingen. Door ondertekening van het papieren
inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste cursus af te nemen en de verschuldigde cursuskosten te betalen. U ontvangt na
inschrijving van een cursus een email met hierin alle algemene voorwaarden van ons opleiding instituut.
De aanbetaling voor een cursus bedraagt € 50,00 ex. 21% BTW. U kunt zich online op de website van Beauty-label.nl inschrijven. De inschrijving is pas definitief als de aanbetaling
van € 50,- ex. BTW is voldaan.

2. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een cursus ontvangt u van ons een bevestigings mail. Hierin staan ook de algemene voorwaarden voor ons opleidingen aanbod. 

3. Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien
een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Beauty Label gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de
cursist zelf de opleidingskosten aan Beauty Label verschuldigd blijft.

4. Als een cursus door onvoorziene redenen niet door kan gaan dient u dit minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren en/of te wijzigen. Als u dit niet doet vervalt het recht op enige restitutie.

5. Als u zich inschrijft voor een cursus dient u het volledige bedrag bij aanvang van de training te voldoen.
Bij te late betaling kan Beauty label de cursist weigeren voor de cursus. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de
achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

6. Bij het volgen van een opleiding in onze academy bent u verplicht na afloop van de cursus een evalautieformulier over de cursus en de docente naar waarheid in te vullen.

7. Beauty Label behandelt deze formulieren vertrouwelijk en deze informatie wordt nooit verstrekt aan derden.

Artikel 7. Betaling

Voor het cursusgeld en/of het starterspakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk bij aanvang van de geplande cursus te worden
voldaan.

Artikel 8. Cursusplanning en overmacht

1. Beauty Label behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een cursus op een later tijdstip (uiterlijk binnen 3 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist
zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 3 maanden kan aanvangen
dan behoudt Beauty Label zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Beauty Label is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving.

2. Beauty Label behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9. Annuleringsregeling

1. Annulering van de cursus kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail ([email protected]). Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag wordt het
volledige bedrag gecrediteerd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Beauty Label verschuldigd.

2. Trainingen dienen minimaal 48 uur voor aanvang training te worden geannuleerd om het recht op enige restitutie te behouden.

Artikel 10. Cursusmateriaal

Beauty Label verstrekt cursusmateriaal aan cursisten. Bij de cursus zit altijd een uitgebreid theorieboek en startpakket. Op cursusmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door
de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Beauty Label geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Het eigendomsrecht berust bij Beauty Label.


Artikel 11. Prijzen

Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Beauty Label behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te
vervangen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Beauty Label is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Raadpleeg bij problemen bovendien
altijd uw huisarts.
Bij diverse aangeboden cursussen zijn alle contra indicaties voldoende aangegeven. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
Beauty Label aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de
activiteiten of het wegblijven hiervan.

 

Artikel 13. Klachten

Beauty Label heeft een duidelijk aangegeven klachtenprocedure. Als u een klacht heeft over een opleiding die u bij ons gevolgd heeft, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling.

Beauty Label VOF behandelt alle klachten middels deze klachtenprocedure.

Klachten dienen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde cursus worden gericht aan: [email protected]

Klachten die na deze periode binnen komen worden niet behandelt.

Geef in de email de volgende informatie duidelijk aan:

– Uw persoonlijke gegevens (volledige naam + geboortedatum)

– Telefoonnummer

– Naam van de cursus of opleiding

– Startdatum van de cursus of opleiding

– Naam van de docent

– Omschrijving van uw klacht

Onze medewerkers zullen uw klacht binnen 14 werkdagen in behandeling nemen en beantwoorden. 

Koper wordt hier ten alle tijde over geïnformeerd. Als een klacht een langere verwerkingstijd vergt, wordt door Beauty Label VOF binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen
geantwoord met een bericht met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord/oplossing kan verwachten. U ontvangt na ontvangst
van uw klacht altijd een ontvangstbevestiging.

Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Als het onderzoeken van de klacht meer tijd nodig heeft, wordt u geinformeerd over de termijn waarbinnen we uitsluitsel kunnen geven over de klacht.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en deze gegevens bewaren wij tot 6 maanden na het volledig afhandelen van de klacht.

Beauty Label doet er alles aan om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.

De eindverantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is Sharon Buffart.

Mocht de oplossing die wij u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Het oordeel van het instituut is bindend.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen hebben kunt u deze vragen stellen via [email protected]